Подготовка на оферта за участие в обществена поръчка с предмет “Абонаментно обслужване и развитие на информационната система Единно хранилище за данни – отчети за банков надзор (ЕХД-ОБН) и Възложител БНБ

Проект Details

    Възложител:

    Верео АД