Подготовка на документация за участие в обществена поръчка с предмет: Ремонт и реконструкция на училищни сгради в град Пловдив по проект финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-01/2007 – Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали, със следните обособени позиции: 1. Обособена позиция/Лот 1: Ремонт и реконструкция на училище ЕГ „Иван Вазов”, гр. Пловдив, 2. Обособена позиция/Лот 2: Ремонт и реконструкция на общежитие на училище ЕГ „Иван Вазов”, гр. Пловдив, 3. Обособена позиция/Лот 3: Ремонт и реконструкция на училище СОУ „Димитър Матевски”, гр. Пловдив, 4. Обособена позиция/Лот 4: Ремонт и реконструкция на училище МГ „Академик К. Попов”, гр.Пловдив. 1.2. Подготовка на документация за участие в обществена поръчка с предмет: Строителен надзор за реализация на проект «Ремонт и реконструкция на училищни сгради в град Пловдив» финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-01/2007 – Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали, със следните обособени позиции

Проект Details

    Възложител:

    Община Пловдив