Подготовка на апликационна форма и бюджет на проект “Roads Open Access To Deliver Safety” за кандидатстване по втората покана за набиране на проектни предложения по програмата за Европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г., Приоритетна ос 2:Достъпност,област на интервенция 2.1 :Развитие на пътна и жп мрежа

Проект Details

    Възложител:

    Община Хасково