Подготовка на апликационна форма и бюджет на проекти: 1.1 “Рехабилитация и реконструкция на общински път HKV 2222 / 1-8,Хасково -Харманли-Поляново-граница Община/Харманли-Симеоновград-Константиново /III 8007/ за кандидатстване по втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007-2013 г. Приоритетна ос 2:Достъпност,област на интервенция 2.1:Развитие на пътна и жп мрежа;1.2″Грижа и настаняване с уважение към резидентите” за кандидатстване по втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2007-2013 г. Приоритетна ос: Качество на живот, Област на интервенция 1.3; Сътрудничество и работа в мрежа по проблеми в здравната и социална сфера

Проект Details

    Възложител:

    Община Харманли