Оценка на аминистативния капацитет и работното натоварване на УО, звено за първо ниво на контрол и съвместните секретариати по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП 2014-2020 между България и Сърбия, Турция и Бивша Югославска Република Македония и идентифициране на нуждите от обучение за 2016г.

Проект Details

    Възложител:

    Министерство на регионалното развитие и благоустройството