Оценка на административния капацитет на централните структури, работещи по Структурните фондове, финансирани по Приоритетна ос 1 (ПО1) на Оперативна програма „Техническа помощ“ (ОПТП)

Проект Details

    Възложител:

    Администрация на Министерски съвет