Осигуряване на консултантски екип, който да подпомогне Звеното за изпълнение на проект № 51011119-14-32 ” Пречиствателна станция за отпадни води – кв. Меден Рудник, гр. Бургас – ІІ етап: разширение”, финансиран с Договор БФП № 5101119-С017/30.01.2012 г. по ОП “Околна среда 2007-2013”, да разработи тръжни документации за провеждане на процедури за избор на изпълнител и да подготви доклад за изпълнението на дейностите от първи етап на проекта

Проект Details

    Възложител:

    Община Бургас