Осигуряване на експерти от звено за управление на проект № BG16M1OP002-5.004-0008 „Екологично чист транспорт за Варна“, финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ №Д-34-113/25.10.2019г., № от ИСУН BG16M1OP002-5.004-0008-С01, който се изпълнява в рамките на приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

Проект Details

    Възложител:

    Община Варна