„Осигуряване на експерти за организация и управление на проект № BG16M1OP002-5.004-0010 „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“, приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г“

Тук ще бъдат изредени дейностите

Проект Details

    Възложител:

    Община Перник