Организация и управление на проект: Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “ВиК” ООД, гр. Враца, финансиран по ОПОС 2014-2020

Проект Details

    Възложител:

    ВиК ООД, гр. Враца