Окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР за периода 2007-2013 г. във връзка с проекти: “Рехабилитация на общински път от км. 0+000 до км. 7+400 к.п Китна – с. Горски извор, от км. 0+000 до км. 0+750 и от км. 2+550 до км. 6+700 от разклон с. Кирково – с. Завоя – с. Дружинци до разклона на с. Чакаларово, от км. 0+000 до км. 7+300 с дължина 3 150 м. от разклона за с. Чакаларово до с. Горно Къпиново, община Кирково” и проект “Изграждане на спортна площадка в УПИ ІІ, кв. 14 по плана на с. Фотиново-център, община Кирково” и “Изграждане на спортна площадка в УПИ V, св. 10 по плана на с. Островец, община Кирково”

Проект Details

    Възложител:

    Община Кирково