Окомплектоване на пакета от документи за кандидатстване по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони, за периода 2007-2013 г. във връзка с проект “Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на с. Петърница”

Проект Details

    Възложител:

    Община Долни Дъбник