Обществена поръчка с предмет: “Консултантски услуги по изпълнение управление и отчитане на дейностите по проект: “Изграждане на ПСОВ и битова канализация, реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Попович, община Бяла, област Варна”.

Проект Details

    Възложител:

    Община Бяла