Начин на финансиране на културните паметници (транснационален обмен на информация, системен анализ), по проект CultTour – културното (градинско) наследство като фокусни точки за устойчив туризъм”, осъществяван с фин. Подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество в ЮИ Европа 2007-2013, приоритетна ос 4 Създаване на транснационални синергии за устойчив растеж, област на интервенция 4.3. Насърчаване използването на културните ценности за устойчиви развитие

Проект Details

    Възложител:

    Община Велико Търново