Начин на финансиране на културните паметници (транснационален обмен на информация, системен анализ), по проект CultTour – културното (градинско) наследство като фокусни точки за устойчив туризъм”, осъществяван с фин. Подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество в ЮИ Европа 2007-2013, приоритетна ос 4 Създаване на транснационални синергии за устойчив растеж, област на интервенция 4.3. Насърчаване използването на културните ценности за устойчиви развитие

Начин на финансиране на културните паметници (транснационален обмен на информация, системен анализ), по проект CultTour – културното (градинско) наследство като фокусни точки за устойчив туризъм”, осъществяван с фин. Подкрепа на Програма за транснационално сътрудничество в ЮИ Европа 2007-2013, приоритетна ос 4 Създаване на транснационални синергии за устойчив растеж, област на интервенция 4.3. Насърчаване използването на културните ценности за устойчиви развитие


Проект Details

    Възложител:

    Община Велико Търново