Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по два проекта, финансирани по програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони», обособена позиция №: 2 «Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект «Интегриран проект за ремонт и реконструкция на спортни съоръжения на територията на община Хисаря», съгласно договор № 16/321/01283 от 27.11.2012

Проект Details

    Възложител:

    Община Хисаря