Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по два проекта, финансирани по програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони», обособена позиция №: 1 «Разходи за консултации, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект «Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа на с. Паничери, община Хисаря», съгласно договор № 16/321/01232 от 27.11.2012 г

Проект Details

    Възложител:

    Община Хисаря