Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по три проекта, финансирани по ПРСР за периода 2007-2013, мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» и мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места», Обособена позиция № 2: «Консултантски услуги, свързани с изпълнение и отчитане на дейностите по проект «Дневен център за възрастни хора-преустройство на училище „Кнежица” – Стара гимназия в гр. Кнежа» до изплащане на помощта, включително юридически услуги за изготвяне на документации за провеждане на тръжни процедури по реда на ЗОП, съгласно договор № 15/321/01235 от 21.11.2012 г.

Проект Details

    Възложител:

    Община Кнежа