Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по три проекта, финансирани по ПРСР за периода 2007-2013, мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» и мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места», Обособена позиция № 1: «Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проект «Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на улична настилка в с. Еница и с. Лазарово, община Кнежа и рехабилитация на общински път PVN 1091/II-13 (Кнежа – Искър) – с. Бреница (ІІІ-1304) от км 0+000 до км 5+754,78, Община Кнежа” до изплащане на помощта», съгласно договор № 15/321/01181 от 19.11.2012 г

Проект Details

    Възложител:

    Община Кнежа