Консултантски услуги по изпълнение, управление и отчитане на дейностите по проект: “Подобряване качеството на живот на населението” финансиран по мярка 322 “обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Лот 2: Консултантски услуги по проект: Подобряване на качеството на живот на населението чрез реконструкция на ул.”Черноморка” от км.0+000 до км.0+640 в гр. Бяла, област Варна

Проект Details

    Възложител:

    Община Бяла