Консултантски услуги за управление на проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с. Малорад-община Борован и с. Липница – община Мизия” финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Проект Details

    Възложител:

    ВиК Враца