Консултантски услуги за подготовка на тръжни процедури по проект BG161PO001/3.1-03/2010/031-U-001 “Антична вила Армира”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Проект Details

    Възложител:

    Община Ивайловград