Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване и финансов анализ за проект: „Пристройка и престройство на част от съществуващите болнични сгради в отделение за диагностика и лъчелечение на онкологични заболявания” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ :BG161PO001/1.1-11/2011,Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации, ОП Регионално развитие

Проект Details

    Възложител:

    Община Хасково