Консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване по ОП “Регионална развитие”2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ :BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития за проектното предложение на община Балчик.

Проект Details

    Възложител:

    Община Балчик