Консултантски услуги за кандидатстване с проекти 1. Ремонт, оборудване и подобряване на прилежащи пространства на общинска образователна инфраструктура с местно значение на територията на община Ябланица – ОУ “Хр.Ботев” с. Брестница” и 2. Ремонт на обект, свързан с културния живот на територията на община Ябланица – Читалище “Борба”, с. Орешене” по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016г. за прилагане на подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020г.

Проект Details

    Възложител:

    Община Ябланица