Консултантски услуги за изготвяне на финансов анализ за кандидатстване по ОП “Регионална развитие”2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ :BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”

Проект Details

    Възложител:

    Община Балчик