Консултантски услуги за изготвяне на заявления подпомагане и окомплектова пакета от документи по проекти “Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла”, “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в община Шабла и с. Крапец, община Шабла” и “Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – детска градина “Дора Габе” гр. Шабла, община Шабла, по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016 за прилагане на подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020г.

Проект Details

    Възложител:

    Община Шабла