Консултантски услуги за изготвяне на заявления подпомагане и окомплектова пакета от документи по проекти “Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, с. Граничар, с. Дуранкулак и с. Тюленово, община Шабла”, “Реконструкция на водопроводната система в с. Бата и с. Страцин, община Поморие, област Бургас” и “Реконструкция на обект: Общински път BGS1149 /III-906, Каблешково-Бургас/ – Каменар – Поморие, по реда на Наредба №12 от 25 юли 2016 за прилагане на подмярка 7.2. от ПРСР 2014-2020г.

Проект Details

    Възложител:

    Община Поморие