Консултантски услуги за външна техническа помощ и свързаните с тях допълнителни дейности и услуги, посочени в Техническата спецификация за управление на проект: “Реконструкция и модернизация на пречиставателна станция за отпадни води” ПСОВ – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”

Проект Details

    Възложител:

    Община Поморие