Консултантски услуги за външна техничека помощ и свързаните с тях дейности и услуги, посочени в Техническата спецификация за управление на проект: “Интегриран воден проект за Стара Загора”

Проект Details

    Възложител:

    Община Стара Загора