Консултантска помощ при разработването на проект “Димитровград за достъп” на Община Димитровград по приоритетна ос 2 “Достъпност” Област на интервенция 2.1. “Развитие на пътната и железопътната мрежа” на програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция-България”2007-2013 г

Проект Details

    Възложител:

    Община Димитровград