Консултантска помощ при разработването на проект “Център за временно настаняване на бездомни лица” на Община Димитровград по приоритетна ос 1 “качество на живот“, област на интервенция 1.3 “Сътрудничество и работа в мрежа по въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние” на програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция-България

Проект Details

    Възложител:

    Община Димитровград