Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево

Проект Details

    Възложител:

    Община Севлиево