Изпълнение на проект и разработване на тръжни документации за провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейности по проект “Интегриран градски транспорт” Договор №BG161PO001/1.5-01/2010/001, ДБОПРР 398/26.11.2010г.

Проект Details

    Възложител:

    Община Бургас