Изпълнение на дейности по проект “Подобряване на работата на общниска администрация Поморие, чрез оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността и”, Договор № 13-11-36/19.08.2013г. По ОПАК, приоритетна ос І “Добро управление”, подприоритет “Ефективна структура на държавната администрация” по бюджетна линия BG051PO002/13/1.1-07 по 2007-2013 г., съфинансирана от ЕСФЕС

Проект Details

    Възложител:

    Община Поморие