Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Варна 2014-2020 г. и актуализация на Общински план за развитие на Община Варна 2014-2020 год.”

Проект Details

    Възложител:

    Община Варна