Изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране на ос 5 “Техническа помощ” на ОПТ по проект “Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ” и изготвяне на формуляр за кандидатстване за финансиране по подходяща приоритетна ос на ОПРЧР на проект “Подкрепа за регионалните структури на АПИ, отговорни за поддържане на републиканската пътна мрежа

Проект Details

    Възложител:

    Агенция Пътна инфраструктура