„Изготвяне на финансов анализ на проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“

Проект Details

    Поръчител:

    Община Варна