Изготвяне на проектно предложение и подготовка на съпътстващи документи за българския партньор/и в съответствие с Насоките за кандидатстване по Втора покана за подаване на проектни предложения по Програма за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020г.

Проект Details

    Възложител:

    Община Петрич