Изготвяне на проектно предложение за кандидатстване по ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г., открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.07 “Внедряване на иновации в предприятията”

Проект Details

    Възложител:

    Фаст Пей София ЕАД