Изготвяне на план за оценка и Междинна оценка на напредъка на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020

Проект Details

    Възложител:

    Министерство на земеделието, храните и горите