Изготвяне на независима експертна оценка на риска от двойно финансиране по проект “Техническа помощ за проучване възможността за осъществяване на инвестиционен проект “Супер Бургас – зона за обществен достъп”, финансиран по приоритетна ос 5 “Техническа помощ” на Оперативна програма “Транспорт” 2007-2013 г.

Проект Details

    Възложител:

    Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"