Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020г.

Проект Details

    Възложител:

    Община Троян