Изготвяне на документация за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за :1.СМР до 522 354,84 лв без ДДС /открит конкурс/. и 2.Доставка на оборудване и обзавеждане до 94920.00 без ДДС /открита процедура/ по проект на Община Червен бряг “Развитие на туристическата атракция “Тектонски гребен Калето” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции на ОП “Регионално развитие 2007-2013 г.”

Проект Details

    Възложител:

    Община Червен Бряг