Извършване на функционален анализ на общинска администрация Малко Търново” в рамките на проект „Съвременна и ефективна администрация на Община Малко Търново”, в изпълнение на Договор № 13-11-11/16.09.2013г., схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/1.1-07, Подприоритет 1.1. “Ефективна структура на държавната администрация”, Приоритетна ос І “Добро управление” по Оперативна програма “Административен капацитет” 2007 – 2013 г“

Проект Details

    Възложител:

    Община Малко Търново