„Извършване на консултантски услуги за изготвяне на заявления за подпомагане, тръжни документации, управление и отчитане на проект „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Лесичово – първи етап“ по подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на Мярка 7 — Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020“

Проект Details

    Възложител:

    Община Лесичово