Договор за обществена поръчка с предмет : “Техническа помощ за анализ на състоянието и оценка на административния капацитет на ДППИ за подготовка, управление и контрол върху изпълнението на проекти, финансирани по ОП Транспорт 2007-2013 г. – Фаза 1 на проект “Повишаване на административния капацитет на ДППИ за изпълнение на проекти по ОП Транспорт 2007-2013 г.““

Проект Details

    Възложител:

    Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"