Договор за консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на “Тимекс- БГ” ООД по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.08 “Покриване не международно признати стандарти” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

Проект Details

    Възложител:

    "Тимекс- БГ" ООД