Договор за консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.08 “Покриване не международно признати стандарти” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

Договор за консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване на “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.08 “Покриване не международно признати стандарти” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”


Проект Details

    Възложител:

    “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД