Договор за изготвяне на предварителен подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.1.05 “Разработване на иновации от стартиращи предприятия” с наименование на проекта “Разработка на свръхтънка, полифункционална керамична изолационна боя-покритие НТИ-ЦНТ, Приоритетна ос 1:”Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности, Област на въздействие 1.1:”Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”, Операция 1.1.1:”Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”.

Проект Details

    Възложител:

    Център за нанотехнологии ООД