“Външна техническа помощ за управление на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ”

Проект Details

    Възложител:

    Община Банско